Redovisningsansvarig/Accountant

Salary Competitive

Renthia is hiring an accountant who later on might be our future CFO. Renthia is a fast-growing company in the PropTech segment. Our goal is to simplify the rental journey for residential properties. Renthia anställer en redovisningsekonom som senare kan vara vår framtida CFO. Renthia är ett snabbt växande företag inom PropTech. Vårt mål är att förenkla processen för hyresgäster att hitta en bostad.


SV 

Vara ansvarig för intern och extern redovisning och daglig bokföring, som inkluderar:

● Daglig bokföring

● Summera finansiell status genom att samla in information, stämma av konton, upprätta balansräkningar, resultaträkningar, kassaflöde och andra rapporter.

● Upprätta årsrapporter och samordna med bolagets revisor inför årsredovisning.

● Rekommendera ekonomiska åtgärder genom att analysera affärssituationen.

● Kontrollera genom att utveckla, rekommendera och följa upp och förbättra affärsflöden.

● Svara på frågor om redovisning genom att undersöka och tolka lagar och regler inom EU.

● Säkerställer finansiell information genom att slutföra säkerhetskopior av databaser.


Övrigt ansvar inkluderar:

● Ge ekonomiska rapporter till ledningen genom att undersöka, analysera och presentera data.

● Förbereda betalningar genom att verifiera dokumentation och begära utbetalningar.

● Uppfylla federala, statliga och lokala finansiella juridiska krav genom att studera befintlig och ny lagstiftning.

● Upprätthålla kundernas förtroende och skydda verksamheten genom att hålla finansiell information konfidentiell.

● Förhandlingar med banker och liknande intressenter och upprätta en struktur inom detta område.

● Valutaplanering och säkerställa en struktur för valuta.

 

Arbetstid och förmåner:

● Flexibel arbetstid

● Tjänstepension

● Betald semester

 

Kvalifikationer:

● Bokförings och redovisningserfarenhet

● Rapporteringsförmåga

● Detaljorienterad

● Deadline fokuserad.

● Rapportering av resultat

● Skatter och moms erfarenhet.

● Hantering av känsliga data

● Matematiska färdigheter

 

Krav på utbildning, erfarenhet och licensiering:

● Kandidatexamen eller magisterexamen i skatt, redovisning eller ekonomi

● Minst 3–5 års erfarenhet av redovisning / ekonomi

● Erfarenhet av finansiella rapporteringskrav

Erfarenhet av erkända bokföringssystem, såsom Fortnox är en bonus men inget krav.


ENG

Be responsible for internal and external accounting and daily book-keeping, which includes:

●  Documents financial transactions by entering account information and register in the company’s accounting system.

●  Summaries current financial status by collecting information, reconciling the account, preparing balance sheets, profit and loss statements, and other reports.

●  Prepare annual reports and coordinate with the company's auditor for the annual audit review.

●  Recommends financial actions by analysing accounting options.

●  Maintains accounting controls by preparing, recommending, and following policies

and procedures.

●  Recommend financial actions by analysing accounting options.

●  Answers accounting procedure questions by researching and interpreting accounting

policy and regulations.

●  Secures financial information by completing database backups.


Other responsible, which includes:

●  Provides financial information to management by researching and analysing accounting data; preparing reports.

●  Prepares payments by verifying documentation, and requesting disbursements.

●  Complies with federal, state, and local financial legal requirements by studying existing and new legislation, enforcing adherence to requirements, and advising management on needed actions.

●  Maintains customer confidence and protects operations by keeping financial information confidential.

●  Negotiation with banks and similar authorities interest and set up a structure in this area.

●  Currency planning and set a structure for currency.


Work hours and Benefits:

●  Flexible working hours

●  Pension plans

●  Paid vacation


Accountant Qualifications / Skills:

●  Accounting

●  Reporting Skills

●  Attention to Detail

●  Deadline-Oriented

●  Reporting Research Results

●  Taxes and VAT skills

●  Data Entry Management

●  Acknowledge in STRIPE and Fortnox is a bonus.


Education, Experience, and Licensing Requirements:

●  Bachelor’s or master’s degree in tax, accounting, or finance

●  Minimum 3-5 years’ experience in accounting/finance

●  Experience with financial reporting requirements.

For more information or questions please contact us at marcus.bjorke@renthia.com or phone number +46730444747

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Flexible working hours
Flexible working hours

Time is precious. Make it count. Morning person or night owl, this job is for you.

Free coffee / tea
Free coffee / tea

Get your caffeine fix to get you started and keep you going.

Near public transit
Near public transit

Easy access and treehugger friendly workplace.

Social gatherings
Social gatherings

Social gatherings and games; hang out with your colleagues.

Pension plan
Pension plan

We take care of you, even when you are old and wrinkly.

Healthcare insurance
Healthcare insurance

Break a leg! Seriously, we got you covered in our company healthcare plan.

Working at
Renthia

Create something big with us!Renthia.com is a digital full service solution connecting property developers, landlords, tenants and Local Agents by automating all aspects of long term renting. An expanding company with the Head Quarters in Stockholm, Sweden. We are in the center of heavy global expansion and the team will grow - always looking for talented individuals to join our journey.

Read more about Renthia

Similar jobs

Senior Power BI Developer
InovoTech Solutions Gothenburg Full-time
Strategisk Ekonom (+ redovisning)
Gaddr Stockholm Full-timePart-time
Finance associate
Mycorena Gothenburg Full-time