Salary Unpaid

ENGLISH BELOW


Barma søger en praktikant til vores erhvervsjura-team, som huserer i Brabrand, Aarhus. Praktikperioden tilpasses efter dit og Barmas behov, og så det passer med dit skoleforløb. Som praktikant i Barmas erhvervsjura-team vil du være med til at udforme kontrakter til kunder, leverandører, partnere, medarbejdere mv. Du vil også være ansvarlig for at rådgive kolleger i erhvervsjura i forskellige situationer. I den forbindelse er det derfor nødvendigt, at du har generelt kendskab til erhvervsjura og er villig til at undersøge specifikke cases og læse op på jura for disse.


I løbet af din praktikperiode vil du arbejde tæt med kolleger med erfaring inden for dit felt, der tilbyder sparring og vejledning, men hvor du samtidig har frihed til at udfolde dig og afprøve studierelevant teori. Vi har alle været studerende og forstår vigtigheden af god feedback for at sikre sin professionelle såvel som personlige udvikling. Du bør forberede dig på at arbejde i en voksende virksomhed med et travlt og motiverende arbejdsmiljø, hvor du vil afslutte din praktikperiode med en bred erfaring inden for erhvervsjura.


Hvad kan du forvente af din praktikperiode?

I løbet af din praktik vil dine primære opgaver omhandle erhvervsjura. Nedenfor er en liste af arbejdsområder, som du potentielt vil kunne arbejde med i din praktikperiode. I en forventningsafstemmende samtale med Barma vil dine konkrete arbejdsområder og -opgaver blive aftalt, så både dine og Barmas behov indfries.

 • Udform kontrakter til kunder, leverandører, partnere og medarbejdere.

 • Videreudvikling af eksisterende kontraktskabeloner.

 • Læs og giv feedback på kontrakter fra kunder, leverandører, partnere og medarbejdere.

 • Rådgiv kolleger i erhvervsjura i forskellige situationer.

 • Undersøg specifikke cases efter kollegers behov.

 

Vi søger en praktikant, der besidder følgende kvalifikationer:

 • Evner multitasking og er i stand til at tage initiativ.

 • Er proaktiv og har en can-do-attitude.

 • Er lærenem og er i stand til at tage selvstændige beslutninger.

 • Er målfokuseret og stræber efter at nå dine mål.

 • Har en passion for erhvervsjura.

 •  Har en sans for detaljer.


Om Barma

Barma er en lille men voksende, innovativ virksomhed. Vores forretningsmodel er at skabe et revolutionært, digitalt læringskoncept leveret på en digital læringsplatform.

Virksomheden arbejder for at udvikle og distribuere e-læringsmateriale til restaurationsbranchen. Vi hjælper branchen med at uddanne personale gennem e-læring af branchespecifikke kurser. Vi samarbejder blandt andet med HORESTA og en lang række kunder, hvor vi tilbyder e-læring, der har til formål at øge deres medarbejderes kompetenceniveau.

Vi i Barma sørger for struktureret onboarding til dig, så du kan komme i gang med dine arbejdsopgaver så nemt og hurtigt som muligt. Vi har haft en del folk de seneste år, hvilket har hjulpet os til at udvikle en god og struktureret onboarding.

I Barma har vi et stort fokus på at skabe et positivt arbejdsmiljø, hvor virksomhedskulturen foruden den professionelle del er karakteriseret ved nærvær, gensidig respekt og en venskabelig og uformel tone.

Som del af det proaktive forsøg på at skabe et positivt arbejdsmiljø prioriterer vi sociale arrangementer som fællesspisning, sportsaktiviteter, biografbesøg og fredagsbar.

Virksomheden er i en internationaliseringsproces, hvor både intern og ekstern kommunikation i stigende grad vil overgå til engelsk. Derfor er det et stort plus, hvis du er komfortabel med engelsk både i tale og på skrift.

Barma benytter sig i stor grad af at rekruttere praktikanter som fremtidige ansættelser. Gennem praktikperioden vil vi derfor løbende afholde evaluerende samtaler med dig og vores øvrige medarbejdere, og hvis dine kompetencer matcher virksomhedens behov, vil vi muligvis tilbyde dig et job efter praktikperioden, eller når du er færdig med din uddannelse.

Hvis dette lyder interessant for dig, er du velkommen til at sende en ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål til os.

https://barma.dk/praktik/

__________________________________________________________________________________________________________________________________________


Barma is looking for an intern to join our business law team, which is located at the company's headquarter in Aarhus. The internship period is adapted to the company and your needs. As an intern in Barma’s business law team, you will draft contracts regarding customers, suppliers, partners, employees etc. You will also be responsible for advising in business law for colleagues in various business aspects. In this context, it is a necessity that you have general knowledge of business law and are willing to look into specific business law cases.


During your internship, you will be required to work with other team members with years of experience within your work area, who will offer you knowledge and guidance for specific cases in addition to your freedom of developing professional and personal skills on your own. The majority of  Barma are former graduates, and therefore we know the importance of feedback and focus on learning objectives for your internship.


You should be prepared to work in a fast-paced team environment and will finish the internship having gained broad experience in various aspects of business law.


What to Expect from Your Internship?

In your internship, your work assignments will primarily relate to business law. The list below contains some of the work areas you will potentially work on in your internship. The detailed specification of work tasks is designed in a dialogue between you and Barma so that both your and our interests are met.

 • Draft contracts for customers, suppliers, partners and employees.

 • Develop existing contract templates.

 • Read and give feedback on contracts from customers, suppliers, partners and employees.

 • Advise colleagues in business law in various situations.

 • Look into specific law cases for your colleagues' needs.


We are looking for an intern who possesses most of the following qualifications:

 • Ability to multitask and take initiative.

 • A proactive and can-do attitude.

 • Ability to take direction and absorb information quickly.

 • You love working performance-based and strive to achieve your goals.

 • Have a passion for business law.

 • Have a sense for details.


About Barma

Barma is a small and fast-growing innovative company. Our business model is to create a revolutionary digital learning concept delivered on a digital learning platform.

The company works with development and distribution of e-learning material, with a specific focus on the hospitality industry.

We help the industry to be able to train their staff through industry-relevant e-learning.

Among others, we collaborate with HORESTA and a large number of customers, where we offer e-learning that intends to create a competence increase for their employees.

We at Barma ensure a structured onboarding, so you can get into the work tasks as easily and quickly as possible. We have had quite a few interns over time, which has helped us develop our approach to good onboarding. 

At Barma, we as an organization have a strong focus on employee well-being and thus actively focus on creating a positive working environment. The corporate culture is, in addition to the professional dimension, characterized by presence, mutual respect and a friendly tone. As part of the active effort in relation to creating a positive working environment, we prioritize joint social events such as communal dining, sports activities, cinema trips and Friday bar.

The company is undergoing an internationalization process where both external communication and internal communication are transformed into English. Therefore, you can easily apply for an internship at Barma, if you can just speak and write English. 

Barma makes extensive use of recruiting interns for permanent positions. During the period, we assess your professional development and your integration with permanent employees. If your potential matches the company, we may offer you a permanent position after the end of the internship period, or when you have completed your education.

If this sounds like something for you, you can send an application and CV. If you have questions about the internship, do not hesitate to contact us.

https://barma.dk/praktik/

For more information or questions please contact us at anders@barma.dk

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Flexible working hours
Flexible working hours

Time is precious. Make it count. Morning person or night owl, this job is for you.

Free coffee / tea
Free coffee / tea

Get your caffeine fix to get you started and keep you going.

Near public transit
Near public transit

Easy access and treehugger friendly workplace.

Social gatherings
Social gatherings

Social gatherings and games; hang out with your colleagues.

Free friday beers
Free friday beers

Friday is something special, let's enjoy a beer together.

Skill development
Skill development

We want to take you from good to great.

See all 11 benefits

Working at
Barma ApS

Barma is a small and fast-growing innovative company. Our business model is to create a revolutionary digital learning concept delivered on a digital learning platform. The company works with development and distribution of e-learning material, with an industry-specific focus on the hospitality industry. We help the industry to be able to train their staff through e-learning, where there is an opportunity for learning industry-relevant knowledge. Among our customer group, we collaborate with Smukfest, Fjord Line and HORESTA, where we offer e-learning that intends to create a competence increase for their employees. The platform currently has over 16.000 unique users and the growth potential is high.

Read more about Barma ApS

Similar jobs

Junior legal lead (Danish native with global ambitions)
MoveNation Copenhagen Internship
Juridisk sagsbehandler i Dansk Rejsehjælp
Dansk Rejsehjælp Frederiksberg InternshipStudent