Video Production

Salary Unpaid

ENGLISH BELOW


Ønsker du at få praktisk erfaring med videoproduktion? Barma tilbyder et læringsforløb og vejledning til en praktikant i vores videoproduktion, som huserer i Brabrand, Aarhus. Praktikperioden tilpasses efter dit og Barmas behov, og så det passer med dit skoleforløb. Som praktikant i Barma vil du blive en del af et kreativt produktionsteam, hvor du vil være med til at planlægge og producere indhold til Barmas e-læringsplatform. Du vil arbejde tæt med vores produktions team, og blive involveret i planlægningen, optagelsen og post-production af materiale. I forbindelse med dette skal du hjælpe med at optagelse, her vil det være muligt for dig at udvikle dine engskaber inden for produktionen af video materiale med professionelt udstyr. Du kommer til a redigerer materialet i Premiere Pro.


I løbet af din praktikperiode vil du arbejde tæt med kolleger med stor erfaring inden for dit felt, der tilbyder sparring og vejledning, men hvor du samtidig har frihed til at udfolde dig og afprøve studierelevant teori. Vi har alle været studerende og forstår vigtigheden af god feedback for at sikre sin professionelle såvel som personlige udvikling. Du bør forberede dig på at arbejde i en voksende virksomhed med et travlt og motiverende arbejdsmiljø, hvor du vil afslutte din praktikperiode med en bred erfaring inden for videoproduktion.


Hvad kan du forvente af din praktikperiode?

I løbet af din praktik vil dine primære opgaver omhandle videoproduktion og produktudvikling. Nedenfor er en liste af arbejdsområder, som du potentielt vil kunne arbejde med i din praktikperiode. I en forventningsafstemmende samtale med Barma vil dine konkrete arbejdsområder og -opgaver blive aftalt, så både dine og Barmas behov indfries.

 • Planlæg optagelser og lav manuskripter i samarbejde med produktionsteamet.

 • Optag videomateriale, rediger og producer video materiale for vores e-learning platform.

 • Fremstil video, montion graphics og audio support til vores marketing afdeling.

 • Oprettelse af storyboards eller visuelle scripts til kommende produktioner.


Vi søger en praktikant, der besidder følgende kvalifikationer:

 • Evner multitasking og er i stand til at tage initiativ.

 • Er proaktiv og har en can-do-attitude.

 • Evne til at tage retning og absorbere information hurtigt.

 • Er målfokuseret og stræber efter at nå dine mål.

 • Er kreativ og disciplineret med god forståelse for kundens behov.

 • Har erfaring med Premiere Pro (eller Final Cut Pro X).

 • Gerne erfaring med at bruge kameraer til videoproduktion.

 • Er i stand til at lave manuskripter og skitsere idéer til videoproduktion.

 • Har sans for detaljer.


Om Barma

Barma er en lille men voksende, innovativ virksomhed. Vores forretningsmodel er at skabe et revolutionært, digitalt læringskoncept leveret på en digital læringsplatform.

Virksomheden arbejder for at udvikle og distribuere e-læringsmateriale til restaurationsbranchen. Vi hjælper branchen med at uddanne personale gennem e-læring af branchespecifikke kurser. Vi samarbejder blandt andet med HORESTA og en lang række kunder, hvor vi tilbyder e-læring, der har til formål at øge deres medarbejderes kompetenceniveau.

Vi i Barma sørger for struktureret onboarding til dig, så du kan komme i gang med dine arbejdsopgaver så nemt og hurtigt som muligt. Vi har haft en del folk de seneste år, hvilket har hjulpet os til at udvikle en god og struktureret onboarding.

I Barma har vi et stort fokus på at skabe et positivt arbejdsmiljø, hvor virksomhedskulturen foruden den professionelle del er karakteriseret ved nærvær, gensidig respekt og en venskabelig og uformel tone.

Som del af det proaktive forsøg på at skabe et positivt arbejdsmiljø prioriterer vi sociale arrangementer som fællesspisning, sportsaktiviteter, biografbesøg og fredagsbar.

Virksomheden er i en internationaliseringsproces, hvor både intern og ekstern kommunikation i stigende grad vil overgå til engelsk. Derfor er det et stort plus, hvis du er komfortabel med engelsk både i tale og på skrift.

Barma benytter sig i stor grad af at rekruttere praktikanter som fremtidige ansættelser. Gennem praktikperioden vil vi derfor løbende afholde evaluerende samtaler med dig og vores øvrige medarbejdere, og hvis dine kompetencer matcher virksomhedens behov, vil vi muligvis tilbyde dig et job efter praktikperioden, eller når du er færdig med din uddannelse.

Hvis dette lyder interessant for dig, er du velkommen til at sende en ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål til os.

https://barma.dk/praktik/

__________________________________________________________________________________________________________________________________________


Have you ever wanted to get hands-on experience in a video production team? At Barma, we are offering a learning process and guidance for an intern at the company's headquarter in Aarhus. The internship period is adapted to the company and your needs. As an intern you will be part of a creative production team, working with the production of content for our e-learning platform. You will be in close collaboration with our production department, be involved in the planning, recording, and post-production of the content. In connection with this, you must participate in the recordings, where you can train your skills in filming video material with professional equipment. You will also work on editing the material using Premiere Pro. 


During your internship, you will be required to work with other team members with years of experience within your work area, who will offer you knowledge and guidance for specific cases in addition to your freedom of developing professional and personal skills on your own. The majority of  Barma are former graduates, and therefore we know the importance of feedback and focus on learning objectives for your internship.


You should be prepared to work in a fast-paced team environment and will finish the internship having gained broad experience in various aspects of video production.


What to Expect from Your Internship?

In your internship, your work assignments will primarily relate to video production. The list below contains some of the work areas you will potentially work on in your internship. The detailed specification of work tasks is designed in a dialogue between you and Barma so that both your and our interests are met.

 • Work with the video team on pre-production, production, and post-production.

 • Film, edit and produce video content for our e-learning platform.

 • Provide video, motion graphics & audio support to Marketing, and other departments as needed.

 • Creating storyboards or visual scripts for upcoming productions.


We are looking for an intern who possesses most of the following qualifications:

 • Ability to multitask and take initiative.

 • A proactive and can-do attitude.

 • Ability to take direction and absorb information quickly.

 • You love working performance-based and strive to achieve your goals.

 • Basic understanding of Premiere Pro (alternatively Final Cut Pro X)

 • Preferred experience using cameras for video production.

 • Ability to script and outline ideas for videos.

 • Attention to detail.


About Barma

Barma is a small and fast-growing innovative company. Our business model is to create a revolutionary digital learning concept delivered on a digital learning platform.

The company works with development and distribution of e-learning material, with a specific focus on the hospitality industry.

We help the industry to be able to train their staff through industry-relevant e-learning.

Among others, we collaborate with HORESTA and a large number of customers, where we offer e-learning that intends to create a competence increase for their employees.

We at Barma ensure a structured onboarding, so you can get into the work tasks as easily and quickly as possible. We have had quite a few interns over time, which has helped us develop our approach to good onboarding. 

At Barma, we as an organization have a strong focus on employee well-being and thus actively focus on creating a positive working environment. The corporate culture is, in addition to the professional dimension, characterized by presence, mutual respect and a friendly tone. As part of the active effort in relation to creating a positive working environment, we prioritize joint social events such as communal dining, sports activities, cinema trips and Friday bar.

The company is undergoing an internationalization process where both external communication and internal communication are transformed into English. Therefore, you can easily apply for an internship at Barma, if you can just speak and write English. 

Barma makes extensive use of recruiting interns for permanent positions. During the period, we assess your professional development and your integration with permanent employees. If your potential matches the company, we may offer you a permanent position after the end of the internship period, or when you have completed your education.

If this sounds like something for you, you can send an application and CV. If you have questions about the internship, do not hesitate to contact us.

https://barma.dk/praktik/

For more information or questions please contact us at anders@barma.dk

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Flexible working hours
Flexible working hours

Time is precious. Make it count. Morning person or night owl, this job is for you.

Free coffee / tea
Free coffee / tea

Get your caffeine fix to get you started and keep you going.

Near public transit
Near public transit

Easy access and treehugger friendly workplace.

Social gatherings
Social gatherings

Social gatherings and games; hang out with your colleagues.

Free friday beers
Free friday beers

Friday is something special, let's enjoy a beer together.

Skill development
Skill development

We want to take you from good to great.

See all 11 benefits

Working at
Barma ApS

Barma is a small and fast-growing innovative company. Our business model is to create a revolutionary digital learning concept delivered on a digital learning platform. The company works with development and distribution of e-learning material, with an industry-specific focus on the hospitality industry. We help the industry to be able to train their staff through e-learning, where there is an opportunity for learning industry-relevant knowledge. Among our customer group, we collaborate with Smukfest, Fjord Line and HORESTA, where we offer e-learning that intends to create a competence increase for their employees. The platform currently has over 16.000 unique users and the growth potential is high.

Read more about Barma ApS

Similar jobs

Supply Chain & Production (Intern)
WasteHero Aarhus Internship
Product Development Intern - with a passion for sustainability & Travel
TripDoodler Copenhagen Internship
Innkjøpsledelse internship
Famme Remote Internship