System Administrator

Salary Unpaid

***ENGLISH BELOW***

Barma søger en kvalificeret praktikant til vores systemadministrationsteam, som huserer i Brabrand, Aarhus. Praktikperioden tilpasses efter dit og Barmas behov, og så det passer med dit skoleforløb. 

Som praktikant i Barmas systemadministrationsteam vil du være med til at administrere vores læringsplatform. I løbet af din praktikperiode vil du arbejde tæt med øvrige medarbejdere for at tilføje nye kunder til platformen og løbende tildele specifikke kurser til kunderne efter deres behov. Du vil også være ansvarlig for at uploade nye videokurser til platformen i samarbejde med produktudviklingsteamet. Det er derfor nødvendigt, at du har generel kendskab til IT-systemer og er i stand til at forstå kundernes behov.

Du bør forberede dig på at arbejde i en voksende virksomhed med et travlt og motiverende arbejdsmiljø, hvor du vil afslutte din praktikperiode med en bred erfaring inden for systemadministration.


Hvad kan du forvente af din praktikperiode?

I løbet af din praktik vil dine primære opgaver omhandle systemadministration. Nedenfor er en liste af arbejdsområder, som du potentielt vil kunne arbejde med i din praktikperiode. I en forventningsafstemmende samtale med Barma vil dine konkrete arbejdsområder og -opgaver blive aftalt, så både dine og Barmas behov indfries. 

 • Tilføj nye kunder til platformen.

 • Tildel specifikke kurser to kunderne.

 • Upload nye kurser til platformen.

 • Kommuniker med kunder for at forstå deres behov.

 • Kommuniker med platformsleverandøren for relevant support.

 • Udarbejd platformsrapporter til intern og ekstern brug.

Vi søger en praktikant, der besidder følgende kvalifikationer:

 • Evner multitasking og er i stand til at tage initiativ.

 • Er proaktiv og har en can-do-attitude.

 • Er lærenem og er i stand til at tage selvstændige beslutninger.

 • Er målfokuseret og stræber efter at nå dine mål.

 • Generelt kendskab til IT-systemer.

 • Fokus på kundernes behov.


Om Barma

Barma er en lille men voksende, innovativ virksomhed. Vores forretningsmodel er at skabe et revolutionært, digitalt læringskoncept leveret på en digital læringsplatform.

Virksomheden arbejder for at udvikle og distribuere e-læringsmateriale til restaurationsbranchen. Vi hjælper branchen med at uddanne personale gennem e-læring af branchespecifikke kurser. Vi samarbejder blandt andet med Smukfest, Fjord Line og HORESTA, hvor vi tilbyder e-læring, der har til formål at øge deres medarbejderes kompetenceniveau. Platformen har indtil videre 16.000 unikke brugere, og potentialet er langt højere end det.


Vi i Barma sørger for struktureret onboarding til dig, så du kan komme i gang med dine arbejdsopgaver så nemt og hurtigt som muligt. Vi har haft en del praktikanter de seneste år, hvilket har hjulpet os til at udvikle en god og struktureret onboarding.


I Barma har vi et stort fokus på at skabe et positivt arbejdsmiljø, hvor virksomhedskulturen foruden den professionelle del er karakteriseret ved nærvær, gensidig respekt og en venskabelig og uformel tone.

Som del af det proaktive forsøg på at skabe et positivt arbejdsmiljø prioriterer vi sociale arrangementer som fællesspisning, sportsaktiviteter i pauserne, biografbesøg og fredagsbar.


Virksomheden er i en internationaliseringsproces, hvor både intern og ekstern kommunikation i stigende grad vil overgå til engelsk. Derfor er det et stort plus, hvis du er komfortabel med engelsk både i tale og på skrift.

Barma benytter sig i stor grad af at rekruttere praktikanter som fremtidige ansættelser. Gennem praktikperioden vil vi derfor løbende afholde evaluerende samtaler med dig og vores øvrige medarbejdere, og hvis dine kompetencer matcher virksomhedens behov, vil vi muligvis tilbyde dig et job efter praktikperioden, eller når du er færdig med din uddannelse. 


Hvis dette lyder interessant for dig, er du velkommen til at sende en ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål til os.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barma is looking for a qualified intern to join our system administration team, which is located at the company's headquarter in Aarhus. The internship period is adapted to the company and your needs and will be started on an ongoing basis. As an intern in Barma’s system administration team, you will take part in administration of our learning platform. During your internship, you will be required to work with other team members to add new customers to the platform and continuously assign specific courses to the customers in accordance to their needs. You will also be responsible for uploading new video courses to the platform in collaboration with the product development team. In this context, it is a necessity that you have general knowledge about IT-systems and are able to understand the customers’ needs.

You should be prepared to work in a fast-paced team environment and will finish the internship having gained broad experience in various aspects of system administration.


What to Expect from Your Internship?

In your internship, your work assignments will primarily relate to system administration. The list below contains some of the work areas you will potentially work on in your internship. The detailed specification of work tasks is designed in a dialogue between you and Barma so that both your and our interests are met. 

 • Add new customers to the platform.

 • Assign specific courses to the customers.

 • Upload new courses to the platform.

 • Communication with customers for understanding their needs.

 • Communication with the platform supplier for relevant support.

 • Make platform reports for internal and external use.

We are looking for an intern who possesses most of the following qualifications:

 • Ability to multitask and take initiative.

 • A proactive and can-do attitude.

 • Ability to take direction and absorb information quickly.

 • You love working performance-based and strive to achieve your goals.

 • General knowledge of IT-systems.

 • Focus on the customers’ needs.


About Barma

Barma is a small and fast-growing innovative company. Our business model is to create a revolutionary digital learning concept delivered on a digital learning platform.

The company works with development and distribution of e-learning material, with an industry-specific focus on the hospitality industry.

We help the industry to be able to train their staff through e-learning, where there is an opportunity for learning industry-relevant knowledge.

Among our customer group, we collaborate with Smukfest, Fjord Line and HORESTA, where we offer e-learning that intends to create a competence increase for their employees. The platform currently has over 16.000 unique users and the growth potential is high.


We at Barma ensure a structured onboarding, so you can get into the work tasks as easily and quickly as possible. We have had quite a few interns over time, which has helped us develop our approach to good onboarding. 


At Barma, we as an organization have a strong focus on employee well-being and thus actively focus on creating a positive working environment. The corporate culture is, in addition to the professional dimension, characterized by presence, mutual respect and a friendly tone. As part of the active effort in relation to creating a positive working environment, we prioritize joint social events such as communal dining, sports activities during breaks, cinema trips and Friday bar.


The company is undergoing an internationalization process where both external communication and internal communication are transformed into English. Therefore, you can easily apply for an internship at Barma, if you can just speak and write English. 

Barma makes extensive use of recruiting interns for permanent positions. During the period, we assess your professional development and your integration with permanent employees. If your potential matches the company, we may offer you a permanent position after the end of the internship period, or when you have completed your education.


If this sounds like something for you, you can send an application and CV below. If you have questions about the internship, do not hesitate to call or write to us.

For more information or questions please contact us at barma@barma.dk or phone number +45 32 74 29 29

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Flexible working hours
Flexible working hours

Time is precious. Make it count. Morning person or night owl, this job is for you.

Free coffee / tea
Free coffee / tea

Get your caffeine fix to get you started and keep you going.

Near public transit
Near public transit

Easy access and treehugger friendly workplace.

Social gatherings
Social gatherings

Social gatherings and games; hang out with your colleagues.

Free friday beers
Free friday beers

Friday is something special, let's enjoy a beer together.

Skill development
Skill development

We want to take you from good to great.

See all 11 benefits

Working at
Barma ApS

Barma is a small and fast-growing innovative company. Our business model is to create a revolutionary digital learning concept delivered on a digital learning platform. The company works with development and distribution of e-learning material, with an industry-specific focus on the hospitality industry. We help the industry to be able to train their staff through e-learning, where there is an opportunity for learning industry-relevant knowledge. Among our customer group, we collaborate with Smukfest, Fjord Line and HORESTA, where we offer e-learning that intends to create a competence increase for their employees. The platform currently has over 16.000 unique users and the growth potential is high.

Read more about Barma ApS

Similar jobs

Product Developer for a Healthcare Startup
StepUp Solutions Copenhagen Internship
Video Production
Barma ApS Aarhus Internship
Psychologist Intern in Danish Up- and Coming Startup
Healper Copenhagen Internship