Digital Marketing

Salary Unpaid

***ENGLISH BELOW***

Barma søger en kvalificeret praktikant til vores marketing-team, som huserer i Brabrand, Aarhus. Praktikperioden tilpasses efter dit og Barmas behov, og så det passer med dit skoleforløb.

Som praktikant i Barmas marketing-team vil du være med til at forstærke virksomhedens brand og kendskabsgrad blandt potentielle kunder. I løbet af din praktikperiode vil du arbejde tæt med andre medarbejdere for at udvikle virksomhedens digitale marketing-strategier samt stræbe efter specifikke kundemål.

Du vil også være ansvarlig for at skabe content til diverse SoMe-platforme som Facebook, Instagram og LinkedIn. Derudover kommer du til at håndtere SEO og annoncer til Google AdWords.

Du bør forberede dig på at arbejde i en voksende virksomhed med et travlt og motiverende arbejdsmiljø, hvor du vil afslutte din praktikperiode med en bred erfaring inden for digital marketing.


Hvad kan du forvente af din praktikperiode?

I løbet af din praktik vil dine primære opgaver omhandle digital marketing. Nedenfor er en liste af arbejdsområder, som du potentielt vil kunne arbejde med i din praktikperiode. I en forventningsafstemmende samtale med Barma vil dine konkrete arbejdsområder og -opgaver blive aftalt, så både dine og Barmas behov indfries.

 • Håndter og opdater virksomhedens marketing-materiale og -rapporter.

 • Planlæg, analyser og evaluer marketing-kampagner i samarbejde med salgsteamet.

 • Opsæt annoncer på Google AdWords, Instagram, Facebook og LinkedIn.

 • Videreudvikl virksomhedens SEO.

 • Lav markeds- og kundeanalyser.

 • Skab content til social media, EDM (Email Direct Marketing), hjemmeside and blogs.

 • Forbered performance analytics reports til social media, EDM mv. for at måle på effektiviteten af kampagner.

 • Forbered marketing events og webinars.

Vi søger en praktikant, der besidder følgende kvalifikationer:

 • Evner multitasking og er i stand til at tage initiativ.

 • Er proaktiv og har en can-do-attitude.

 • Er lærenem og er i stand til at tage selvstændige beslutninger.

 • Er målfokuseret og stræber efter at nå dine mål.

 • Har erfaring med SoMe-strategier og diverse SoMe-platforme.

 • Har erfaring med annoncering via Google AdWords, Facebook og Instagram.

 • Skal have en passion for marketing.

 • Har erfaring med at lave content, og erfaring med grafisk design er et plus - også selvom det ikke er erhvervsrelateret.


Om Barma

Barma er en lille men voksende, innovativ virksomhed. Vores forretningsmodel er at skabe et revolutionært, digitalt læringskoncept leveret på en digital læringsplatform.

Virksomheden arbejder for at udvikle og distribuere e-læringsmateriale til restaurationsbranchen. Vi hjælper branchen med at uddanne personale gennem e-læring af branchespecifikke kurser. Vi samarbejder blandt andet med Smukfest, Fjord Line og HORESTA, hvor vi tilbyder e-læring, der har til formål at øge deres medarbejderes kompetenceniveau. Platformen har indtil videre 16.000 unikke brugere, og potentialet er langt højere end det.


Vi i Barma sørger for struktureret onboarding til dig, så du kan komme i gang med dine arbejdsopgaver så nemt og hurtigt som muligt. Vi har haft en del praktikanter de seneste år, hvilket har hjulpet os til at udvikle en god og struktureret onboarding.


I Barma har vi et stort fokus på at skabe et positivt arbejdsmiljø, hvor virksomhedskulturen foruden den professionelle del er karakteriseret ved nærvær, gensidig respekt og en venskabelig og uformel tone.

Som del af det proaktive forsøg på at skabe et positivt arbejdsmiljø prioriterer vi sociale arrangementer som fællesspisning, sportsaktiviteter i pauserne, biografbesøg og fredagsbar.


Virksomheden er i en internationaliseringsproces, hvor både intern og ekstern kommunikation i stigende grad vil overgå til engelsk. Derfor er det et stort plus, hvis du er komfortabel med engelsk både i tale og på skrift.

Barma benytter sig i stor grad af at rekruttere praktikanter som fremtidige ansættelser. Gennem praktikperioden vil vi derfor løbende afholde evaluerende samtaler med dig og vores øvrige medarbejdere, og hvis dine kompetencer matcher virksomhedens behov, vil vi muligvis tilbyde dig et job efter praktikperioden, eller når du er færdig med din uddannelse. 


Hvis dette lyder interessant for dig, er du velkommen til at sende en ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål til os.

________________________________________________________________________________________________

Barma is looking for a qualified intern to join our marketing team, which is located at the company's headquarter in Aarhus. The internship period is adapted to the company and your needs and will be started on an ongoing basis. As an intern in Barma’s marketing team, you will contribute to the company's efforts to create a strong brand, increasing the company's awareness among customers, and creating new business opportunities.

During your internship, you will be required to work with other team members to develop digital marketing strategies, and other deliverables that help meeting specific client goals and objectives. You will also be responsible for generating content for a variety of media platforms such as Facebook, Instagram and Linkedin. In addition to this, you will need to work on setting up and optimizing Google Adwords and SEO.

You should be prepared to work in a fast-paced team environment and will finish the internship having gained broad experience in various aspects of marketing.


What to Expect from Your Internship?

In your internship, your work assignments will primarily relate to digital marketing. The list below contains some of the work areas you will potentially work on in your internship. The detailed specification of work tasks is designed in a dialogue between you and Barma so that both your and our interests are met. 

 • Manage and update the company’s marketing materials and reports.

 • Plan marketing campaigns with the sales department, track, and evaluate performance.

 • Set up Google Adwords, Instagram, Facebook, and LinkedIn advertising.

 • SEO optimization.

 • Market/Customer research and analysis.

 • Content creation for social media, EDM (Email Direct Marketing), website and blogs.

 • Preparing performance analytics reports for social media, EDM, etc to track and measure content effectiveness.

 • Help with the planning and hosting of marketing events/webinars.

We are looking for an intern who possesses most of the following qualifications:

 • Ability to multitask and take initiative.

 • A proactive and can-do attitude.

 • Ability to take direction and absorb information quickly.

 • You love working performance-based and strive to achieve your goals.

 • Familiarity with social media strategies and platforms.

 • Must be familiar with Google AdWords, Facebook and Instagram.

 • Must have a passion for marketing.

 • Experience with content creation and graphic design is a plus, even if not professionally.


About Barma

Barma is a small and fast-growing innovative company. Our business model is to create a revolutionary digital learning concept delivered on a digital learning platform.

The company works with development and distribution of e-learning material, with an industry-specific focus on the hospitality industry.

We help the industry to be able to train their staff through e-learning, where there is an opportunity for learning industry-relevant knowledge.

Among our customer group, we collaborate with Smukfest, Fjord Line and HORESTA, where we offer e-learning that intends to create a competence increase for their employees. The platform currently has over 16.000 unique users and the growth potential is high.


We at Barma ensure a structured onboarding, so you can get into the work tasks as easily and quickly as possible. We have had quite a few interns over time, which has helped us develop our approach to good onboarding. 


At Barma, we as an organization have a strong focus on employee well-being and thus actively focus on creating a positive working environment. The corporate culture is, in addition to the professional dimension, characterized by presence, mutual respect and a friendly tone. As part of the active effort in relation to creating a positive working environment, we prioritize joint social events such as communal dining, sports activities during breaks, cinema trips and Friday bar.


The company is undergoing an internationalization process where both external communication and internal communication are transformed into English. Therefore, you can easily apply for an internship at Barma, if you can just speak and write English. 

Barma makes extensive use of recruiting interns for permanent positions. During the period, we assess your professional development and your integration with permanent employees. If your potential matches the company, we may offer you a permanent position after the end of the internship period, or when you have completed your education.


If this sounds like something for you, you can send an application and CV below. If you have questions about the internship, do not hesitate to call or write to us. 

For more information or questions please contact us at barma@barma.dk or phone number +45 32 74 29 29

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Flexible working hours
Flexible working hours

Time is precious. Make it count. Morning person or night owl, this job is for you.

Free coffee / tea
Free coffee / tea

Get your caffeine fix to get you started and keep you going.

Near public transit
Near public transit

Easy access and treehugger friendly workplace.

Social gatherings
Social gatherings

Social gatherings and games; hang out with your colleagues.

Free friday beers
Free friday beers

Friday is something special, let's enjoy a beer together.

Skill development
Skill development

We want to take you from good to great.

See all 11 benefits

Working at
Barma ApS

Barma is a small and fast-growing innovative company. Our business model is to create a revolutionary digital learning concept delivered on a digital learning platform. The company works with development and distribution of e-learning material, with an industry-specific focus on the hospitality industry. We help the industry to be able to train their staff through e-learning, where there is an opportunity for learning industry-relevant knowledge. Among our customer group, we collaborate with Smukfest, Fjord Line and HORESTA, where we offer e-learning that intends to create a competence increase for their employees. The platform currently has over 16.000 unique users and the growth potential is high.

Read more about Barma ApS

Similar jobs

Kreativ og ambitiøs Social Media og Digital Marketing praktikant til en hurtigt voksende startup
ParkShare Aarhus Internship
Brand Management, Social Media and Digital Marketing Intern
ParkShare Aarhus Internship
Marketing praktik med studiejob hos prisvindende digitalt bureau
Brand By Hand Copenhagen InternshipStudent
Marketing Coordinating Intern - [Praktik]
Klint Marketing Copenhagen InternshipFull-time
Marketing SEO Intern
Klint Marketing Copenhagen InternshipFull-time